Inspektor nadzoru budowlanego

Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym?

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:

 • reprezentować inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzać jakość wykonywanych robót budowlanych i stosowanie przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem);
 • sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,
 • uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
 • przygotowywać i brać udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywać je do użytkowania;
 • potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad;
 • na żądanie inwestora kontrolować rozliczenia budowy.

 

Jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym?

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

 • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
 • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
 • przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 (wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem),
 • przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;żądać od kierownika budowy lub kierownika robót
 • dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.