Projekty

Projekt jest przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu.

 

Projekty koncepcyjne

Koncepcja budynku, obiektu budowlanego to pierwszy i kluczowy etap projektowania. Zawiera rozwiązania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i bryły, w tym wszystkie rzuty z układem pomieszczeń i zestawieniem ich powierzchni. Projekt na etapie koncepcyjnym służy do przedstawienia idei projektowej, zatem jego podstawową cechą powinna być czytelność dla przyszłego inwestora. 

Koncepcja nie musi zawierać informacji technicznych dotyczących przyszłych rozwiązań, jednak sam projektant powinien już na tym etapie mieć je na uwadze aby realne było wykonanie przyszłej dokumentacji zgodnie z projektem koncepcyjnym.

W skład koncepcji, oprócz płaskich rysunków rzutów, przekrojów czy elewacji, wchodzą również wizualizacje 3D przedstawiające cały pomysł na bryłę budynku.

 

 

Projekty budowlane

Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest jedynym etapem, którego zakres określa polskie prawo - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

W skład projektu budowlanego wchodzą najczęściej podstawowe projekty branżowe, wykonywane przez projektantów posiadających uprawnienia w danej specjalności:

1.) projekt zagospodarowania terenu - obejmuje usytuowanie budynku na działce, lokalizację wszelkich innych obiektów budowlanych, utwardzone dojścia i dojazdy, zaznaczoną granicę opracowania oraz zestawienie powierzchni terenu.

2.) projekt architektoniczny - zawiera m.in. rzuty wszystkich kondygnacji z dokładnym zestawieniem pomieszczeń i powierzchni, rzut dachu, charakterystyczne przekroje, elewacje, zestawienia stolarki, ewentualne detale architektoniczne. W opracowaniu powinny znaleźć się informacje o budowie wszystkich przegród poziomych i pionowych (ściany, stropy, dach, podłoga na gruncie itd.) wraz z informacją o ich współczynniku przenikania ciepła ( jeśli dla danej przegrody jest wymagana jego maksymalna wartość).

3.) projekt konstrukcyjny- zawiera rysunki głównych elementów konstrukcyjnych budynku - rzut fundamentów, konstrukcji stropu, rzut więźby dachowej, belki, podciągi, schody żelbetowe, balkony, wieńce i rdzenie w ścianach itp.

4.) projekt instalacji sanitarnych oraz elektrycznych - najczęściej są to instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacja gazu, instalacja gniazd i oświetlenia oraz niekiedy także wentylacji mechanicznej.

 

 

Projekty wykonawcze

Projekt budowlany ukazuje nam rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz projekt zagospodarowania terenu, czyli działki. Natomiast projekt wykonawczy jest o wiele bardziej szczegółowy i uściśla rozwiązania z projektu budowlanego. Jest to spis dyspozycji technicznych, udzielanych wykonawcom inwestycji. Dokument ten zawiera dużo precyzyjnych informacji, dzięki którym można wyeliminować ryzyko popełnienia przez wykonawcę dużych błędów w trakcie prac budowlanych.

Kiedy należy przygotować projekt wykonawczy?

Szczegółowe opracowanie projektu budowlanego, jakim jest dokumentacja wykonawcza, musi być sporządzana zawsze, kiedy inwestycja jest realizowana ze środków publicznych. Spowodowane jest to tym, że zarówno definicja projektu wykonawczego, jak i informacje o tym, co powinien ona zawierać, zostały określone w przepisie wykonawczym do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Stąd nie ma potrzeby zamawiać i sporządzać takich planów w budownictwie jednorodzinnym, ale jak pokazuje praktyka, zakres szczegółów zawierających się w projekcie wykonawczym znacznie usprawnia prace na budowie. Dlatego też przywiazujemy dużą uwagę do jakości projektu wykonawczego na którym pracujemy.

Co powinien zawierać projekt wykonawczy?

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Pozwala ona na doprecyzowanie prac związanych z naszą inwestycją i lepiej kontrolować zakres wykonywanych prac. Zawiera rysunki w odpowiedniej skali z opisami, które w szczególności dotyczą rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające. Ponadto projekty wykonawcze dotyczyć mogą przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, robót w zakresie instalacji budowlanych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

 

Poszukujesz rzetelnego projektanta? Nie wiesz komu powierzyć zaprojektowanie swojej inwestycji? A może potrzebujesz pomocy w zakresie prawa budowlanego? 

Jako biuro projektowe wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze dla nowoprojektowanych obiektów jak i przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących. Zakres projektu obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne oraz elektryczne. Szczególne miejsce w naszej działalności projektowej zajmują projekty konstrykcyjne wszelakich obiektów budowlanych. Nasze biuro projektowe jest przygotowane na wykonywanie szeregu różnych zleceń – od indywidualnych projektów domów jednorodzinnych, hal stalowych czy żelbetowych po budynki mieszkalne i użytecznosci publicznej.

 

Realizacje

Zielona Góra, projekt: budynek dwukondygnacyjny, pow. >450m2